header over

Kwintes

Zelforganiserende teams

Kwintes is een instelling in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Kwintes biedt ondersteuning aan mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recrëeren.  Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. Kwintes biedt o.a. crisisopvang en vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen, bemoeizorg, dagbesteding en hulp naar werk. In de verdere ontwikkeling van de organisatie, en samenhangend met de externe ontwikkelingen, is Kwintes gestart met een traject naar meer zelforganisatie, in nauwe samenspraak met medewerkers en leidinggevenden. Begin 2015 was het moment waarop die voorbereidingen concreet geëffectueerd konden en moesten worden: de verdere inrichting van zelforganiserende teams, en het daarmee samenhangen verminderen van aantal  leidinggevenden (van 45 hoofden naar 19 gebiedsmanagers).  De inhoud van de leidinggevende functie veranderde:  van coachende leidinggevenden naar managers die sturen op resultaten.  Daarnaast zijn teamcoaches aangesteld. Zij coachen teams op hun verzoek vraaggericht naar meer zelfstandigheid. Er ontstond boventalligheid doordat het een andere functie werd.

De vraagstelling

De vraag van Kwintes aan AVOP tegen de hierboven geschetste achtergrond:
Help potentiële sollicitanten, vrijblijvend en op hun eigen initiatief, om goed zicht te krijgen op hun drijfveren en ambities, in het licht van hun volgende loopbaanstap. En, wanneer door hen gewenst: afgezet tegen het profiel van de nieuwe leidinggevende.

Werkwijze

• aan de boventallige leidinggevenden is aangeboden om, op eigen initiatief en zónder enige terugkoppeling aan de organisatie, bij AVOP verdiepend inzicht te krijgen in eigen drijfveren, persoonlijkheid en capaciteiten: wat past mij en wat wíl ik;
• de deelnemers kregen een uitgebreide loopbaanscan, drijfverentesten, en deden capaciteitentesten. In een verdiepend coachgesprek werden de resultaten van deze testen met elkaar in verband gebracht en werd daaraan betekenis gegeven in relatie tot de volgende loopbaanstap;
• degenen die besloten te solliciteren kwamen onderbouwd beslagen ten ijs. Degenen die kozen wat anders te doen konden daarover onderbouwd in gesprek met de organisatie.

Resultaten

• deze manier van werken werd ervaren als passend bij de ontwikkeling naar zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid. De aanpak was daaraan congruent. De deelnemers waren erg tevreden dát hen door de organisatie dit aanbod werd gedaan, en waren ook na afloop erg tevreden;
• van de 25 boventallige leidinggevenden hebben er 18 gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid, met het volgende resultaat:

• Dacht vóór het traject te solliciteren op de nieuwe leidinggevende functie,  maar besluit het niet te doen:  3 deelnemers
• Twijfelde erg, en heeft in het gesprek besloten het niet te doen: 5 deelnemers
• Had al besloten niet te solliciteren, blijft bij dat besluit en heeft onderzocht wat meer past: 3 deelnemers
• Dacht wél te gaan solliciteren en zag daarin bevestiging: 6 deelnemers
• Twijfelde en besluit wél te solliciteren: 1 deelnemer.

Liesbeth Waltz

Hoofd P&O Kwintes

Kwintes is tevreden over de manier waarop AVOP deze drijfverenanalyse heeft gedaan bij de boventallige leidinggevenden. Het heeft leidinggevenden inzicht gegeven in de eigen drijfveren en de keuzes die zij wilden maken in hun vervolgstap. De gesprekken hierover waren inspirerend en ontwikkelingsgericht. Van de boventallige leidinggevenden die de drijfverentest hebben gedaan is inmiddels 70% herplaatst in een passende functie. Die functie is in bijna alle gevallen ook de keuze geweest van de leidinggevende na de drijfverenanalyse. Wij hebben hierin AVOP als een prettige en deskundige samenwerkingspartner ervaren.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op