header over

Airbus Defence & Space

Leiderschapsprogramma

Airbus Defence & Space is de grootste ruimtevaartonderneming van Nederland en heeft in de afgelopen 40 jaar intensief deelgenomen aan grootschalige internationale ruimtevaartprojecten. Met een ambitieus oog gericht op het perspectief van de toekomst, reflecteert Airbus Defence & Space met een eigen kritisch oog op de vraag hoe zij zich als organisatie verder wil ontwikkelen, onder de projectnaam Voyager. Als één van de belangrijkste pijlers voor die verdere ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie werd het management genoemd, en werd het management verantwoordelijk gemaakt voor “Inspiring leadership & workplace”. Voor het verder operationaliseren daarvan en het verder ontwikkelen en mee uitvoeren van een traject daartoe, koos Airbus Defence & Space als samenwerkingspartner AVOP.

Vraagstelling

De vraag van Airbus Defence & Space aan AVOP tegen de hierboven geschetste achtergrond:

 • Managers inzicht te geven in hun intrinsieke motivatie (en hoe zich die verhoudt tot leidinggeven);
 • Managers zich bewust te worden van wáár zij dan nu staan ten opzichte van het leiderschapsprofiel (en welke consequenties zij daaraan willen verbinden);
 • Ontwikkeling van managers vorm te geven en te faciliteren naar het leiderschapsprofiel.

Ter voorbereiding daarop:

Hoe te komen tot een leiderschapsprofiel dat past bij de noodzakelijke organisatieontwikkeling én dat draagvlak heeft;

 • Hoe de managers toe te rusten voor het voeren van ontwikkelingsgesprekken.

En in het verlengde daarvan:

 • Een ontwikkelprogramma voor de managers.

Aanpak

in verschillende workshops is onderzocht wat de ambitie van Airbus Defence & Space voor de toekomst, betekent voor de verantwoordelijkheid van het management. Die verantwoordelijkheid is vervolgens ‘vertaald’ naar een competentieprofiel;

Persoonlijke ontwikkeling:
elke leidinggevende kreeg de mogelijkheid deel te nemen aan een ontwikkelingsgericht assessment. Insteek daarbij:

 • hoe verhoud ik mij op dit moment tot wat er van mij gevraagd wordt in de toekomst (met andere woorden: hoe verhoud ik mij tot het competentieprofiel);
 • wat zijn mijn eigen affiniteiten, wat wil ik, en hoe verhoudt zich dat tot wat van mij gevraagd wordt;
 • wat zijn mijn sterktes en ontwikkelpunten, op welke wijze zou ik mezelf verder kunnen ontwikkelen, en in hoeverre wil ik dat.

In een individueel gesprek en middels een persoonlijke rapportage zijn deze zaken besproken met de leidinggevende;

 • in een gesprek met de leidinggevende van de leidinggevende werd besproken hoe ontwikkeling verder vorm zou kunnen krijgen/wat het meest zou helpen voor de ontwikkeling en wat de kandidaat in kwestie het meest ‘paste’;

 Organisatieontwikkeling

 • de inzichten uit alle individuele assessments zijn ‘ opgetild’ naar het niveau van de organisatie en neergelegd in een overall-rapportage;
 • deze inzichten zijn gedeeld in bijeenkomst met het voltallige management (en daarmee dus met alle deelnemers aan de assessments). Besproken werd: welke risico’s lopen we dan, hoe kunnen we gebruik maken van de sterktes;
 • diverse werkconferenties met het mt met als belangrijkste onderwerp: hoe geven wij sturing aan de ontwikkelingen, hoe borgen we die, en wat vraagt dat van ons als mt als geheel en wat betekent dat voor mij.

Resultaat

 • Mede op basis van de assessments en de overall-rappprtage zijn er wijzigingen in de organisatie , in de organisatiestructuur en in de overlegstructuur aangebracht;
 • leidinggevenden hebben functies en verantwoordelijkheden gekregen, passend bij hun sterktes/zwaktes;
 • individuele ontwikkelplannen zijn opgesteld;
 • interne teamcoaches zijn ingezet bij overleggen en helpen bij het effectiever maken van die overleggen, vooral daar waar het betreft het benutten van verschillen van mening, het delen van informatie, en het ‘ optillen’ van het overleg naar een sturend en besluitvormend overleg;
 • managementbijeenkomsten zijn in het leven geroepen, om ook daarmee te bewerkstelligen om met elkaar inhoud en vorm te geven aan het sturing geven aan de organisatie als geheel.

Hans van ’t Hullenaar

Directeur HR Airbus Defence & Space

“Anneke van Til en Jos van Baal hebben een enorm inlevingsvermogen en onze organisatie en haar managers kritisch een spiegel voorgehouden. Deze spiegel was onder andere gebaseerd op assessments door hun team van ervaren psychologen. Hun interventie was helder, soms pijnlijk maar zeer productief. De organisatie is in beweging gezet om te werken aan de verandering en het vervolg daarvan loopt nog steeds.”

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op